دات نت نیوک
ارتباط با ما
نام و نام خانوادگی پست سازمانی شماره تماس
مهرداد قنبردوست سرپرست باغ موزه هنر ایرانی 22686063-5
مجتبی یزدان پرست کارشناس پشتیبانی 22686063-5
فاطمه محمدخانی کارشناس مرمت 22686063-5
مریم زنجانپور کارشناس مسئول موزه داری 22686063-5
زهره مقیمی کارشناس هنری و آموزش و پژوهش 22686063-5